Skip to content
Sök
Verktygslådan 2030

Vad är de globala målen?

Vad är Agenda 2030?

 

Den 15 september 2015 samlades världens ledare för att anta Agenda 2030 – eller de globala målen för hållbar utveckling som de också kallas. Agendan antogs i FN av alla 193 medlemsländer. Redan tre år tidigare påbörjades processen för att ta fram nya hållbarhetsmål, och över 8 miljoner människor deltog i dialogerna kring vad som var viktigt för vår planet och vilka mål som skulle ingå. Slutligen kom de fram till de 17 globala mål som Agenda 2030 innehåller – så det finns mycket tanke och diskussioner bakom denna agenda, vilket är delvis anledningen till att den är så viktig och har möjlighet att lyckas.

En kan säga att Agenda 2030 är världens gemensamma ”att-göra-lista”, eller snarare vår ”måste-göra-lista” innan år 2030. Målen handlar om allt ifrån att utrota hunger och fattigdom i världen, till att öka jämställdheten och bekämpa klimatförändringarna.

De 17 globala målen brukar delas upp i tre olika nivåer; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Grunden för dessa nivåer är ekologisk hållbarhet. Klimatet och miljön är grundläggande för att vi människor ska kunna överleva. Det innebär exempelvis att alla har tillgång till rent vatten, att vi kan producera tillräckligt med mat till alla och att haven är fria från föroreningar. Sedan kommer samhällsnivån och de sociala hållbarhetsmålen som handlar om alla människors rätt till utbildning, fred, och demokrati samt alla människor lika värde. I den tredje nivån kommer ekonomisk hållbarhet som handlar om konsumtion och ekonomisk tillväxt. Utöver dessa tre nivåer finns mål 17 som är mer övergripande och handlar om samarbete och partnerskap. Mål 17 brukar ses lite som ett medel för att uppnå alla de andra målen och visar på vikten av samarbete globalt för att lyckas lösa de utmaningar som finns i världen och synliggör hur vi alla hänger samman. Det vi gör här i Sverige påverkar även människor i andra länder eftersom vi alla är en del av denna globala värld.

Illustration: Azote Images för Stockholm Resilience Centre

Innan Agenda 2030 fanns det nåt som hette milleniemålen, och innan det har det funnits en massa andra liknande överenskommelser inom FN. Så vad är det som gör Agenda 2030 speciell?

Agenda 2030 fokuserar på alla länder i världen och är universell. Den handlar inte bara om hur ”fattiga länder” ska ta sig ur fattigdomen, utan synliggör att alla länder behöver gå ihop gemensamt och sträva mot social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, både nationellt och internationellt.

Agenda 2030 visar även på vikten av att se till helheten. Fokus ligger såväl på ekonomisk tillväxt, sociala rättigheter och på miljö och klimat, vilket synliggör hur dessa områden och mål hänger ihop och är beroende av varandra. Vi kan inte ha jämställdhet om vi till exempel inte har utbildning för alla, och kan vi verkligen påstå att vi har ett jämlikt samhälle om inte alla har samma tillgång till rent vatten?

Som exempel på detta jobbar en av KFUMs partnerorganisationer, YMCA Sydafrika, med att dela ut mat till unga intagna i fängelser i Sydafrika. Maten bidrar till att minska hungern bland fångarna som annars får väldigt näringsfattig mat. Dessutom leder det även till att öka jämlikheten och utbildningsnivån eftersom en konsekvens av att de ätit sig mätta blir att de intagna orkar organisera sig för sina rättigheter och utbilda sig under tiden de avtjänar sitt straff, vilket ger dem en bättre verklighet att komma ut till när de går fria. På så sätt bidrar YMCA Sydafrika inte bara till att uppnå mål 2 (ingen hunger) utan även till att uppnå mål 10 (minskad ojämlikhet) och mål 4 (god utbildning).

De globala målen kan därför ses både som mål och som medel. Målen ger och tar av varandra. Exempelvis så påverkar mål 13 (klimatförändringar) produktionen av mat (mål 2 – ingen hunger) som i sin tur påverkar människors hälsa (mål 3). Ett mål kan därför vara medel för att nå ett annat mål!

Agenda 2030 vänder sig till oss alla. Arbetet med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet kan inte bara vara regeringarnas ansvar. För att nå målen behöver vi alla hjälpas åt – regeringar, företag, organisationer och privatpersoner. Där har vi unga en viktig roll att fylla genom att säga vad vi tycker och vara med och bidra till att de globala målen uppnås!

Fundera på: Vilka mål jobbar din KFUM förening med?