Skip to content
Sök
Verktygslådan 2030

Agenda 2030 i Sverige

Hur går det då för Sverige?

 

Sverige har goda förutsättningar att nå de globala målen. Vi ligger generellt sett bra till i internationella jämförelser och mätningar, till exempel genom att vi har ett välutvecklat skattesystem och är en demokrati. Men även Sverige behöver bli bättre när det kommer till vissa mål i Agenda 2030.

I mätningar som gjorts över lägesbilden för de globala målen i Sverige har Statistiska Centralbyrån kommit fram till att Sveriges tre största utmaningar är ojämlikhet mellan grupper, de nationella miljömålen, samt det ökade våldet.

Ojämlikhet mellan grupper
Även fast Sverige antagit FN:s mänskliga rättigheter och människor i Sverige har stor jämlikhet på pappret så är ojämlikheten stor mellan olika grupper i samhället. Exempelvis så har vi stora ekonomiska ojämlikheter där vissa grupper i samhället tjänar mycket mer än andra, där exempelvis utrikesfödda i Sverige bor mer trångbott samt har sämre hälsa än svenskfödda. Även när det kommer till demokrati är Sverige ojämlikt och även fast valdeltagandet är högt i Sverige så är det väldigt ojämnt fördelat mellan in- och utrikes födda, hög- och lågutbildade och mellan personer med höga respektive låga inkomster. Många problem i samhället drabbar också människor på ett ojämlikt sätt. Till exempel så har personer med funktionsvariationer svårare att få jobb än övriga befolkningen.

De nationella miljömålen 
Sverige har redan uppnått det nationella målet om att andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent år 2020. Samtidigt har Sverige ingen plan för hur vi ska lyckas nå de andra miljömålen. Koldioxidutsläppen i Sverige minskar, men inte alls i den takt som behövs för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser. Vi når inte heller målet om hållbara hav och marina resurser, samt att hotade arter i Sverige fortsätter att utrotas i samma takt som tidigare.

Våld, kränkning och mobbning
Våldet och kränkningarna minskar inte i Sverige utan tvärtom så ökar mobbningen bland unga. Vi kan också se att olika grupper i samhället utsätts för mer våld och kränkningar än andra. Exempelvis är män mer utsatta för våldsbrott än kvinnor, medan kvinnor oftare utsätts för sexualbrott och begränsas i sin vardag av oron över att bli överfallna eller hotade. År 2017-2018 hade 19,4 procent av alla elever i åldrarna 11, 13 och 15 år upplevt mobbning.

 

Fundera på: Vad gör ni för att motverka mobbning i din förening?

 

De globala målen är någonting som alla länder behöver arbeta med för att vi ska kunna nå en mer hållbar värld! Det betyder att det är ett arbete som även behöver ske nationellt i Sverige! Vi i Sverige har också ansvar för att se till att vi lever upp till de globala målen, och för att fundera på hur vår livsstil och beteenden påverkar andra negativt och bidrar till exempelvis klimatförändringar.

 

Källa: SCB – Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Statistisk lägesbild 2019 (SCB)